Železo krvácí

by Stíny plamenů

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
04:04
7.

credits

released May 1, 2005

tags

license

all rights reserved
Track Name: Prach pro prach
Brána černá v přítmí zlé noci
Otevřená pro pány šedé vody
Krev z boha vydobytá
Zdobí hroby zmetkozvěrstva

Pamětní kameny bijí do očí
Návštěvníci ať vidí, čí je království
Satan - Toť první, co je napadne
Když spatří obrazy na stěnách

Krev teče stokou šedou
Pán praví slova pravdy
Smrt - Zvradla nevychladnou
Prach pro prach!

Výjevy z válek, výstavy hrobů
Zlé vize smrti a bitevních strojů
Krev na tělech zrádců navždy viditelná
Varující pravda, boží tvář odporná

Zlé bytosti z podzemí se vrhají do spárů tmy
Otvírají průchody vedoucí od strojovny
Zmetci, stíny, rez a krev, rozbíjí stěn pevných dřev
Klenby kmenové stoky propadají se...

Syn Poklopů nade vším, řídím černé běsnění
Nemůže již křesťanství říši smrti opustit
Poloprázdné prostory zaplnit se pokouším
Nevítané potvory v železo, prach proměním

V nejtemnějších hlubinách čistírenských zákoutí
Žijí v tělech bestií nenávistné bytosti

Nebude nikdy klidu, pravda se nezmění
Voda se bude bouřit, útočit na zemi

Sen o šedé mlze
Myšlenkách jdoucích skrze
Kalnou tvář pravdy šedé
Prach pro prach!

Proti božím úsměvům
Hněv snášet na úrovni
Krev vypouštět do řeky
Prach pro prach!
Track Name: Železo krvácí
Syn Pokopů:
Chladné noci uplynuly,
čas se sešel s odcházejícím proudem.
Mnoho neznámých sil se probudilo ze snů.
Odpadní vody ve stokách už dávno odnesly

poslední zbytky boha i jeho marných vyznavačů.
Jejich hladiny však nyní začaly opět závratně stoupat.

Šedá pohřební zvradla jsou přeplněná.
Nikdo neví, kde se bere tolik špíny.
Plameny vrhají na stěnách podivné stíny.
Kanalizační šlechta už nastupuje v plné zbroji.

Období kruté sílí, nežíjí ti, co žili
Vzpomínám na své činy, když plameny vrhají stíny.
Každým okamžikem tam dole proudí
Vody, které v kalném rouchu oslavují:
Příchod dešťů trvalých, co všechny stoky plní
Kalové hospodářství pak krutě narušují
Řeky v město přináší nevídané vlny
Dešťové oddělovače špínou přesycují

Železo krvácí - rezavá barva vytéká z kovu
Železo krvácí - slzy propadlých vysává
Železo krvácí - prach země víří se znovu
Železo krvácí - stíny volají Satana

Každá škvíra, železná mříž
Páchnoucí síra, hořící kříž
Rezavá vrata, dunící stesk
Noc už nás vítá, černý záblesk
Hlubokou chodbou jdu noci vstříc
V ruce mi září zašedlá svíc

Bestie, jež provází cestu moji ukrutnou
Obývají zlé stoky, které na zvradla vedou
Jsem pánem nad poklopy, jakož i nad vším železem
Kráčím zřejmě přes hroby propadlých svatých šelem
Neubráním se pocitům a nejsou jenom mé
Že zvradla jsou zas hladová, nevzdají se krmě
Žádají silnější proud, odpadní vody tlak
Takový co by strhl s sebou čistírenský tank

Železo krvácí - rezavá barva vytéká z kovu
Železo krvácí - slzy propadlých vysává
Železo krvácí - prach země víří se znovu
Železo krvácí - stíny volají Satana
Track Name: Images of Brickwork Sewers
Dark dismay and horror take me
I travel the tunnels alone
Getting used to solitude

Human worms stand in my way
I awaken the destruction in me
I'm the master of places underground
Bound to protect them forever

Dive into the wastewater, hollow daylight fools!
Know the truth and learn the rules of filthy halls and pools!

There I stride, my powers great
I speak with those I've created
Disposal Lord watches over the kingdom
Destinies interwoven in black patterns

The sewage plant is a home to noble lords
Son of Manhole Lids be my name
I've seen Lord Satan's face at my birth
Still I do not bear his mark

Light reflects on sewer's brick walls
The cursed vaults strenghtened with metal
Gray streams flush the human flesh away
Grim machines fight for art and dust

Cruel wars and endless battles stained the shadows
Each of the bricks remembers it
Witnesses of false gods embraced by mud
In blood and rust and gray they lay

Those places are called "zvradla" in every tongue
Places of death, watery grave of all things clean
There you'll find countless bones of our foes
Though we've won the war, yet another one is brewing

The minds corrupt of foolish men drive them into our lair
The eyes of vaults and walls see all
Once again we call fellow sewer masters
Our kingdom rises ever stronger, the truth, the truth lies in the filth
Track Name: Tajemství šedi a rzi
Syn Poklopů:
U řeky s vodou kalnou za mříží zrezivělou
Tam se nachází šedé vody odpadní
Mrtvé i živé krysy plují vodou prohnilou
Nesčetné množství kusů tel zde spí
Bestiální nálady uchvacující
Naplňují duši kanalizační
Pod černým pláštěm ukrývám
Tajemství šedi a rzi

Špína - Pod kůži boha vpravená
Krev - Odpadní vodou ředěná
Sídla - Zbořená rukou Satana
Řev - Stokou se nese do prázdna

Syn Poklopů:
Nízké dvě chodby kruhové jsou plné pavučin

Mistr Jímač:
My s mocným klením prošli je do temné místnosti

Syn Poklopů:
Kovový oltář na stěně krvácí

Mistr Jímač:
Jádro je proudy vod lemováno

Mistr Jímač:
Kolik je skryrých nádrží ve stokách
Tolik životů už mám za sebou
Závoje tuhých látek září v plamenech
Tentokrát mám zbraně silnější než ďábel
Track Name: Zdroj a pravda
Syn Poklopů:
Rozléhá se dunění nekonečným prostorem
Marné je snažení vyhledat, kdo je zdrojem
Černé blesky drží stín, nepolapitelný řev
Bestie či prokletí proniká do šedých střev
Kanalizační systém - My, jeho pevní vládcové
Nemáme strach před hostem z krajiny neznámé
Naší zbraní je voda, černá krev a poklopy
Jistotou pevná víra, víra v Pána z Čistírny

Emgancatus:
Jak prázdné a zbytečné obavy jsou vyřčené
Nepřicházím do boje, vždyť jsem po cestě ukrutné

Syn Poklopů:
Půsbíš jako bestie, což my ostatně též
Důvěru k tobě nemáme, tak rychle pryč běž

Emgancatus:
Rozumím nedůvěře, zlé zkušenosti máš
Jsou zavřené tvé dveře, však dobře věci zvaž

Syn Poklopů:
Události minulé mě napovídají
Nevěř žádné bestii quazizvradelní

Byla tu Paní z Vodárny, má matka prolhaná
Zrádkyně všech příbuzných navždy zničená
Odpornost její závratnou v železech my zabili
Boha, kterého vzývala, pohřbili jsme do vody
Můj otec, bratr a několik přátel
Kanalizační stoky a čistírenský portál
To pravé jsou hodnoty, co ty o tom víš
Nikdo z nás tě nepozval, naposled říkám zmiz

Emgancatus:
Chybuješ teď, šlechtici, ja vím víc než ty
O historii Vodárny i falešné matky
Jsem ocelová bestie, starší než tušíš
Teď přichází má chvíle, budeš se divit

Syn Poklopů:
Nevím, co sleduješ svými výplody
Možná jsem zaslepen, však náhled nezměním
Když spatřím nepřítele, zbraní se chopím
O tobě nevím nic, ani jméno původní

Emgancatus:
Musím tedy s pravdou ven, tíha je strašná
Emgancatus v pravdě jsem, Tvá čirá matka
Musíš býti zaražen, chápu, nevěříš...
Já sama jsem důkazem, zdroj, pravdu vidíš

Syn Poklopů:
Cože, ty že jsi mou matkou?
Mluv! Mluv!

Emgancatus:
Ano, já jsem tvá matka, druh můj je Pán
Vodárenská falešná stvůra od Krista
Hned, co jsi se zrodil v útrobách mých stok
Nechala mě unést a v mukách uvěznit
Otupila mysl otce, změnila paměť
Snad ne navěky, pravda je v železech
Proto truchlí v nádržích dosazovacích
Asi už si vzpomíná, však málo toho ví

Syn Poklopů:
V okamžik tento, v prozření
Snad poprvé v životě, přiznávám své zmýlení
Nemůžeš lhát, buď tedy vítána
Zpět ve svém původním, špíny království
Bude trvat měsíce, než všechno pochopím
Upravit si hodnoty, které v nitru ctím
Jak k otci tě přiblížit, to je ve stokách
Nepřestaň být bestií, musíš běsnit v tmách
Track Name: Rány zrady
Syn Poklopů:
Otče můj z Čistírny, vyslyš má slova
Zatni zuby, připrav se na rány zrady
Dnes setkáš se s bytostí, na níž vzpomínky tě hryžou
Nebudeš věřit vlastním očím, spravedlnost přistoupí s pravdou nejstarší
Jediná, kdo všechno ví, vzácná návštěva
Emgancatus - jméno její, temná postava

Pán Čistírenský:
Mluvíš, synu, způsobem velmi napínavým
Tuším cos významného, však nic přesně nevím
Není už nač čekat, tu osobu hned přiveď
Ať ukáže se pravda, tady ve špíně

Syn Poklopů:
Dobře, že jsi otevřen krutým ranám
Situace je složitá, zde stojí ta pravá

Emgancatus:
Ty vládče z čistírny, vyslyš má slova
Já trpěla ve vězení, tvá skutečná žena
Fanatická bestie, dobře víš, která
Uštvala moji duši a do prázdna svrhla

Pán Čistírenský:
Údiv svůj neskrývám, však rozumím velmi dobře
Vítám Tě zpět doma, v odpadních vod čistírně
Úleva mysli je jistá, minulost rozdrcena
Zákeřné úmysly nikoho nesmí získat práva
Track Name: Lord Zentisrof
Emgancatus:
Vězte moji drazí synové a muži
Jsem citlivá bytost, cítím nebezpečí
Podle vás je to jen živel neutrální
Zentisrof si říká, není prověřený

Syn Poklopů:
Já mám dosti důvodů brát toto stvoření
Debaty s ním vedl jsem pro čistírnu přínosné
Ať poví ing. Möbius, zná dobře jeho podstatu
Buďme nezaslepení, zpovězme ho pro jistotu

Ing Möbius:
Dobře slyším výzvu na moji adresu
Jsem vskutku udiven událostmi v ČOV
Zentisrofe, ukaž se, neměj žádný strach
Podrobím tě výslechu, klesnou misky vah

Syn Poklopů:
Tak, a mluv o svých pokusech!
Lord Zentisrof:
Nejsi hoden vyzvídat, Poklope

Syn Poklopů:
Podezřele jsi odsekl, to ztrácíš důvěru

Lord Zentisrof:
Nestraš mě, nemám strach, o důvěru nestojím

Ing. Möbius:
Co vypouštíš do vody, tam, kde přebýváš?

Ing. Möbius:
Po dobrém to, zdá se, nikam nepovede

Lord Zentisrof:
Nepovede, pravdu máš, odcházím do své stoky

Emgancatus:
Nikam nejdeš, rozumíš, z té vody cítím látku
Kterou mě tehdy vodárna oklamala mysl
Stůj, ty zrůdná bestie, kde jsi k tomu přišel
Víme, že nejsi z mafie, však na tohle odpověz

Lord Zentisrof:
Dobrá, vy břídilové, nic v tom nevězí
Místnost s onou látkou já náhodně objevil
Účinky její neznám, nic ztratit nemohu
Tu špínu pustím stokou, jen sobě pomohu

Syn Pokopů:
Nebudeš dělat nic, jen zmizíš na povrch
Zapomeň na náš svět, na Pána z Čistírny

Nenecháme si narušit naší šeď a rez
Tím, co bylo na počátku nebezpečných let
Ztrať se, dokud zbraně spí, dobrovolně jdi
Čistírna je silnější, zmiz za její zdi